Gyda’n gilydd gallwn greu Cymru addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

iStock Lisa5201

ENGLISH

Dyma ein maniffesto ar gyfer sut gallwn gydweithio i greu Cymru sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Er ein bod yn byw mewn cyfnod ansicr, yn wynebu pandemig byd-eang ar y cyd ag argyfwng hinsawdd a natur, rydym wedi gweld y posibiliadau a’r newid sydd ei angen i’w gwireddu. 

Rhaid i ni symud tuag at fod yn wlad sy’n rhoi gwerth ar natur fel sylfaen ar gyfer cymdeithas iach ac sy’n hyrwyddo economi gynaliadwy. Cenedl sy’n cymryd cyfrifoldeb dros yr effaith mae ein gweithredoedd gartref yn ei gael yn fyd-eang ac i’r gwrthwyneb. 

Her WWF Cymru i Lywodraeth nesaf Cymru yw i ymateb i’r cyfleoedd sydd o’n blaenau drwy ymrwymo i wneud y canlynol:  

  • Sicrhau economi werdd a chyfiawn trwy wneud natur yn ganolog i bob penderfyniad a chreu rhaglen swyddi cenedlaethol sy’n addas i’r dyfodol.  
  • Diwygio ein system fwyd er mwyn iddi gyflawni dros natur a phobl trwy wreiddio arferion ffermio sy’n ystyriol o natur a hinsawdd a gwarchod natur dramor trwy sicrhau mai Cymru yw’r genedl gyntaf heb ddatgoedwigo.   
  • Rhoi natur ar y llwybr i adferiad drwy warchod ein hafonydd, ein moroedd a’n tir i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol trwy neilltuo 1% o’r holl gyllidebau i adfer natur a brwydro yn erbyn newid hinsawdd. 

Dim ond drwy gydweithio y byddwn yn gwireddu newid parhaol ac effaith byd-eang – Gweithredwch ac ARWYDDWCH EIN MANIFFESTO i ddangos eich cefnogaeth.  

Mae ein dyfodol, a dyfodol y cenedlaethau i ddod yn ein dwylo ni. Gallwn wneud gwahaniaeth, dechrau’r adferiad gwyrdd a gwneud Cymru’n le gwell i bobl ac i natur.    

Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis sy’n cadw gwybodaeth nad yw’n bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i’n helpu i wella ein safle.