Economi werdd a chyfiawn

Rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru sicrhau economi Werdd a Chyfiawn trwy wneud natur yn ganolog i bob penderfyniad a chreu rhaglen swyddi genedlaethol sy’n addas i’r dyfodol

Polisi 1

Sicrhau rhaglen swyddi genedlaethol werdd a chyfiawn sy’n addas i’r dyfodol

Darllen mwy

Mae’r economi a’r farchnad swyddi ym mhob rhan o Gymru wedi dioddef oherwydd y pandemig. 

Mae buddsoddi mewn rhaglen swyddi werdd a chyfiawn yn golygu y gall Llywodraeth nesaf Cymru ymdrin â hyn ac ar yr un pryd mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur a galluogi economi Cymru i fod â llai o risg oddi wrth ysgytiadau ac yn fwy cydnerth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Gall y rhaglen hon greu swyddi mewn sectorau sy’n cynorthwyo â datgarboneiddio (fel gosod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi yng Nghymru), ond mae’n hollbwysig inni weld buddsoddi mewn swyddi ar gyfer cadwraeth ac adferiad natur – o reoli coetiroedd i dwristiaeth gynaliadwy. 

Mae’r system bwyd hefyd yn cynnig cyfle i greu swyddi ar hyd a lled y gadwyn gyflenwi sy’n adfer yr amgylchedd yn hytrach na’i niweidio. 

Rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru hefyd roi blaenoriaeth i ailhyfforddi gweithwyr mewn diwydiannau carbon uchel ledled Cymru er mwyn sicrhau newid cyfiawn i economi werdd sy’n tyfu ac nad yw’n gadael neb ar ôl.

 

 

Beth alla i wneud?

Polisi 2

Integreiddio’r amgylchedd i’r economi leol

Darllen mwy

Amgylchedd iach yw sylfaen popeth. Mae’n darparu miloedd o swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol yng Nghymru, a hebddo byddai llawer o rannau o’r economi a gwasanaethau sy’n hanfodol i lesiant pobl yn chwalu. 

Hon yw’r ‘economi sylfaenol’ ac mae’n cynnwys cynhyrchion a gwasanaethau sylfaenol fel bwyd, ynni, adeiladu a thwristiaeth – sy’n sylfaen i’n bywydau ac economi ehangach Cymru. 

Rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru wneud yr amgylchedd yn ganolog i’w waith cynllunio a’i amodau cyllid ar gyfer yr economi sylfaenol. 

Beth alla i wneud?

Polisi 3

Gwneud natur yn ganolog i’r Contract Economaidd

Darllen mwy

Mae Contract Economaidd Llywodraeth Cymru yn gytundeb rhwng y llywodraeth a’r busnesau mae’n eu cefnogi. 

Rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ddiwygio’r contract hwn i’w gwneud yn ofynnol i fusnesau gynnal a gwella natur Cymru a lleihau eu hôl troed amgylcheddol yn rhyngwladol trwy ddatblygu cadwyni cyflenwi mwy cynaliadwy a chydnerth. 

Rhaid i ymrwymo iddo fod yn un o’r amodau i unrhyw fusnes sydd eisiau cymhwyso i gael arian cyhoeddus neu gontractau cyhoeddus.

 

Beth alla i wneud?

Polisi 4

Rhoi blaenoriaeth i genedlaethau’r dyfodol trwy osod Amcan Llesiant Cymru Gydnerth sy’n gwneud natur yn ganolog i bob penderfyniad.

Darllen mwy

Rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru wneud meithrin cydnerthedd natur yn ganolog i’w holl bolisïau a phrosesau penderfynu er mwyn gwireddu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  

I gyflawni hyn rhaid i Lywodraeth Cymru osod Amcan Llesiant ar gyfer adfer natur er mwyn sicrhau bod yr holl gamau gweithredu ar draws y llywodraeth yn cyd-gyfrannu at warchod ac adfer natur Cymru. 

Dylid cyflwyno cyfres o dargedau a cherrig milltir statudol i adfer natur – gan gynnwys meysydd fel ansawdd aer, dŵr a phridd; a chyflwr a maint bioamrywiaeth.  

Dylai hefyd gefnogi’r broses o gydweithio â llywodraethau eraill er mwyn gosod rhaglen feiddgar newydd i adfer cefnforoedd ar gyfer moroedd y Deyrnas Unedig. 

 

 

Beth alla i wneud?

Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis sy’n cadw gwybodaeth nad yw’n bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i’n helpu i wella ein safle.